img

Actualització normativa

A ACTiCLiC garantim l'actualització constant i integració a les diferents normatives vigents, actuant en tots els àmbits i situacions en les que pot incidir qualsevol tipus d'activitat econòminca.

ACTiCLiC inclou adaptacions a les ordenances municipals pròpies i a normatives Específiques.

També incorporem els models d’instàncies particulars de cada ajuntament.

ambiental

Ambiental

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Secretaria de medi ambient i sostenibilitat

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Règims d'intervenció administrativa:
- Autorització ambiental (Annex I.1, I.2.a, I.2.b i I.3)
- Llicència ambiental (Annex II)
- Comunicació ambiental (Annex III)
TAULES ANNEXES

salut

Salut

DEPARTAMENT DE SALUT

Agència de Protecció de la Salut

Reial Decret 191/2011, del 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, i altra normativa vigent.

Règims d'intervenció administrativa:
- Autorització Registre Sanitari Alimentari Generalitat
- Comunicació Registre Sanitari Alimentari Generalitat
- Comunicació Registre Sanitari Alimentari Municipal
Altres normatives d'intervenció sanitària

autoproteccio

Autoprotecció

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Direcció General Protecció Civil

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.

Règims d'intervenció administrativa:
- Protecció civil de Catalunya (Annex I.A)
- Protecció civil Local (Annex I.B)
CATÀLEG ACTIVITATS

sectorial comercial

Sectorial Comercial

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

Direcció General de comerç

Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, modificat per Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Règims d'intervenció administrativa:
- Llicència Comercial
- Comunicació Comercial

incendis

Incendis

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Direcció General de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Règims d'intervenció administrativa:
- Intervenció de la Generalitat
- Intervenció municipal

sectorial recreativa

Sectorial Recreatives

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Subdirecció General d'espectacles públics i activitats recreatives

Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, modificat per Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Règims d'intervenció administrativa:
- Autorització Generalitat Recreatives
- Llicència Recreatives
- Comunicació Recreatives

innocua

Activitats subjectes a comunicació d'inici d'activitat en un establiment i altres sense normativa sectorial

 

La Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, implanta el règim general de comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb presentació obligatòria en tots els casos d'un certificat tècnic acreditatiu de compliment dels requisits que estableix la normativa vigent. La comunicació s'ha d'acompanyar de projecte tècnic només per a les activitats que superin els llindars dels paràmetres de superfície o capacitat definits a l'annex de classificació d'activitats.

TAULA ANNEX.

sectorial especifica

Sectorial Especifica

 

 

  • Per a activitats com centre de culte, ludoteca, etc.
  • Per a incidències específiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Departament d'Empresa i Coneixement, etc.