img

Actualització normativa

A ACTiCLiC garantim l'actualització constant i integració a les diferents normatives vigents, actuant en tots els àmbits i situacions en les que pot incidir qualsevol tipus d'activitat econòminca.

ACTiCLiC inclou adaptacions a les ordenances municipals pròpies i a normatives Específiques.

També incorporem els models d’instàncies particulars de cada ajuntament.

ambiental

Ambiental

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Secretaria de medi ambient i sostenibilitat

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Règims d'intervenció administrativa:
- Autorització ambiental (Annex I.1, I.2.a, I.2.b i I.3)
- Llicència ambiental (Annex II)
- Comunicació ambiental (Annex III)
TAULES ANNEXES

salut

Salut

DEPARTAMENT DE SALUT

Agència de Protecció de la Salut

Reial Decret 191/2011, del 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, i altra normativa vigent.

Règims d'intervenció administrativa:
- Autorització Registre Sanitari Alimentari Generalitat
- Comunicació Registre Sanitari Alimentari Generalitat
- Comunicació Registre Sanitari Alimentari Municipal
Altres normatives d'intervenció sanitària

autoproteccio

Autoprotecció

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Direcció General Protecció Civil

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.

Règims d'intervenció administrativa:
- Protecció civil de Catalunya (Annex I.A)
- Protecció civil Local (Annex I.B)
CATÀLEG ACTIVITATS

sectorial comercial

Sectorial Comercial

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

Direcció General de comerç

Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, modificat per Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Règims d'intervenció administrativa:
- Llicència Comercial
- Comunicació Comercial

incendis

Incendis

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Direcció General de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Règims d'intervenció administrativa:
- Intervenció de la Generalitat
- Intervenció municipal

sectorial recreativa

Sectorial Recreatives

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Subdirecció General d'espectacles públics i activitats recreatives

Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, modificat per Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa. Criteris interpretatius.

Règims d'intervenció administrativa:
- Autorització Generalitat Recreatives
- Llicència Recreatives
- Comunicació Recreatives
- Declaració Responsable Recreatives

innocua

Activitats innòcues, baix risc i altres sense indicència sectorial

 

En general s'anomenen innòcues les activitats sense incidència ni ambiental ni sectorial.

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa, implanta els règims de declaració responsable i comunicació prèvia per a activitats innòcues i de baix risc, amb l'objectiu d'estandarització i mínima intervenció possible de les activitats.

La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, amb l'objectiu d'impulsar i dinamitzar l'activitat comercial minorista i de determinats serveis mitjançant l'eliminació de càrregues i restriccions administratives en l'exercici d'activitats, instaura un règim de comunicació prèvia o declaració responsable del titular de determinades activitats de menys de 750 m2 les quals no poden restar subjectes a cap tipus d'intervenció administrativa sectorial de tipus preventiva motivada en la protecció del medi ambient, la seguretat o la salut pública. TAULES ANNEXES.

sectorial especifica

Sectorial Especifica

 

 

  • Per a activitats com centre de culte, ludoteca, etc.
  • Per a incidències específiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; Departament d'Empresa i Coneixement, etc.